ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Lameapte Kft. (székhely:3325 Noszvaj Tósétány u. 20-22 HRSZ 1038., cégjegyzékszám: 10 09 036337, nyilvántartó hatóság: Heves megyei cégbíróság, adószám: 25970704-2-10, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató)   által   alkalmazott   adatvédelmi   és   adatkezelési   elveket   és   a  Társaság  adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a  Szolgáltató   által   nyújtott   szolgáltatások   minden  területén, különösen a www.treehouses.hu  webhely üzemeltetése során (továbbiakban Weboldal vagy Webhely),  minden  egyén  (továbbiakban:  Felhasználó)  számára,  tekintet  nélkül  nemzetiségére  vagy  lakóhelyére,  biztosítva  legyen,  hogy  jogait  és  alapvető  szabadságjogait,  különösen  a  magánélethez  való  jogát  tiszteletben  tartsák  a  személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Lameapte Kft

Székhely és levelezési cím: 3325 Noszvaj Tósétány u. 20-22

E-mail cím: info@treehouses.hu

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A Weboldal használatát a adatkezelő nem köti regisztrációhoz. Azonban a foglalás során az Üzemeltetés a felhasználó személyes adatainak birtokába jut. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Rögzítésre kerülő adatok:

 • Név,
 • saját e-mail cím,
 • lakhely címe
 • számlázási     cím    (számlázási     név,    utcanév,     házszám,     település,
 • irányítószám),
 • telefonszám

Fenti adatok megadásával a felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adataikat a Szolgáltató a jogszabály keretei között rögzítse, tárolja, kezelje.

3.2.  A  rendszer  működtetése  során  technikailag  rögzítésre  kerülő  adatok:  a Felhasználó  bejelentkező  számítógépének  azon  adatai,  melyek  a  szolgáltatás igénybe  vétele  során  generálódnak  és  melyeket  az  adatkezelő  rendszere  a  technikai    folyamatok    automatikus  eredményeként  rögzít.  Az  automatikusan  rögzítésre  kerülő  adatokat  a  rendszer  a  Felhasználó  külön  nyilatkozata  vagy cselekménye  nélkül  a  belépéskor,  illetve  kilépéskor  automatikusan  naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé

tett  esetek  kivételével össze  nem  kapcsolhatók.  Az  adatokhoz  kizárólag  az  adatkezelő fér hozzá.

3.3.A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Szolgáltatótól nem kap további értesítést. Az adatfájl a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok a Szolgáltatóhoz kerülnek. A felhasználó az adatfájllal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1.  Az  adatkezelésre  a www.treehouses.hu  internetes  oldalon  található  internetes  tartalmak  Felhasználóinak  önkéntes,  megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata    alapján    kerül    sor,   amely    nyilatkozat tartalmazza      a Felhasználók  kifejezett  hozzájárulását ahhoz,  hogy  az  oldal  használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az   adatkezelés     jogalapja   az   információs    önrendelkezési     jogról   és   az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja

szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a  kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2.  Az  adatkezelés  célja  a  Weboldalon  elérhető  szolgáltatások  nyújtásának  biztosítása.  A  Szolgáltató  a  Felhasználó  által  rendelkezésre  bocsátott  adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő  szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve későbbi marketing-kommunikációs célokra tárolja.

4.3.  Az  automatikusan  rögzítésre  kerülő  adatok  célja  statisztikakészítés,  az  informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól  eltérő   célokra   nem   használja,   illetve használhatja   fel.   Személyes   adatok  harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény  ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok   megfelelőségéért   kizárólag   az   azt   megadó   személy   felel.   Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy  a megadott e-mail  címről   kizárólag    ő   vesz   igénybe    szolgáltatást.   E  felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1.  A  regisztráció  során  kötelezően  megadott  személyes  adatok  kezelése  a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció  Felhasználó  általi  törlésére,  valamint  Szolgáltató  általi  törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2.   Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése,  az  elszámolás  rendezése  körében  Szolgáltató  adatfeldolgozót  (pl. rendszerüzemeltető,  könyvelő)  vehet  igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag  törvényben  kötelezően  meghatározott  esetben,  illetve  a  Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1.  A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nyitvatartás:

Telefon:

Fax:

Internet cím:

E-mail:

A  Felhasználó bármely,  az   adatkezeléssel kapcsolatos  kéréssel,  kérdéssel, illetve észrevétellel  a Szolgáltató munkatársához fordulhat  a    7.3.     pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4.   A   Felhasználó  bármikor jogosult a   rögzített   adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

7.5.  Amennyiben a Felhasználó  szolgáltatás  igénybevételéhez  a  regisztráció során  harmadik  fél  adatait  adta  meg  vagy  a   Weboldal használata  során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés  érvényesítésére.  A  Szolgáltató  ilyen  esetben  minden  tőle  telhető segítséget  megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. E-mail címek felhasználása

8.1.   A   Szolgáltató    kiemelt   figyelmet   fordít   az   általa   kezelt   elektronikus levélcímek  felhasználásnak  jogszerűségére,  így  azokat  csak  az  alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2.   Az   e-mail  címek  kezelése  elsősorban  az   Felhasználó  azonosítását,  a szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra  vonatkozó,  valamint  a  Szolgáltató  egyéb  hasonló  szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4.  A  regisztráció  során  megadott  elektronikus  levélcímekre  hirdetést  vagy reklámot  (hírlevél)  tartalmazó  leveleket  a  Szolgáltató  csak  az  Felhasználó kifejezett  hozzájárulásával,  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  esetekben  és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 1. Egyéb rendelkezések

9.1.   Szolgáltató  fenntartja  a  jogot,  hogy  jelen  Szabályzatot  a  Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően  a  Felhasználó a szolgáltatás  használatával  ráutaló  magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

9.2. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató biztosítja a felhasználóknak, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a Szolgáltató a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot.

 

Noszvaj, 2017. december  1.

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás